Kosmetická ošetření

Výkony lékařské kosmetiky

 • Chemický peel­ing — od 20% — 70%, speciál­ní depig­men­tační, ker­a­toreg­u­lační pro­ti akne, liftin­gový aj.
 • Omnilux — inten­zivní čer­vené a mod­ré světlo
 • Hydrafa­cial — jed­iný přístroj v Brně — nein­vazivní čištění a reju­ve­nace pleti nové gen­er­ace, pomocí vod­ního roz­toku a podt­laku. Možnost také lym­fat­ické masáže obličeje.
 • Hydro­fa­cial — Nejnovější mul­ti­funkční přístroj ze skupiny lékařsko — kos­met­ick­ých přístro­jů. Nej­mod­ernější tech­nolo­gie v péči o pleť. Využívá přírod­ních léčivých sil – vody a kyslíku.
 • Lash
  Lift­ing, Brow Lifting
 • Depilace vosky LYCON
 • Kos­met­ické
  ošetření deLuxe s kos­metik­ou Medik8
 • Der­maroller — kolagen­ová indukční terapie
 • Aplikace pleťových masek a vypí­nacích sér dle typu pleti, které je možno zak­oupit i k domácí­mu použití
 • Prodej kos­met­ick­ých výrobků — nabízíme Vám jen špičkové zahraniční značky s širokým výběrem pro­duk­tů, které Vám doporučíme pří­mo na míru dle typu Vaší pleti a poža­davků. Pravidel­ně pro Vás máme připrave­ny akční nabíd­ky na naše pro­duk­ty a máte také možnost otesto­vat něk­teré výrobky for­mou vzorečků. Kaž­do­den­ní čištění pleti patří mezi zák­lad­ní ošetření domácího charak­teru. Mělo by probíhat každé ráno a každý večer doma — přečtěte si více o čištění pleti

Možnost zak­oupení dárkových poukazů pro blízké oso­by na výkony lékařské kosmetiky.

prodejna lékařské kosmetiky