Akné

Akné (tru­dovi­tost, nebo prostě „pupínky“) je kožní onemoc­nění, které
čas­to posti­hu­je mladistvé po vstupu do puber­ty. Nevy­hýbá se ale ani
dospělým. Typ­icky se pro­je­vu­je zarudlý­mi pupínky na obliče­ji, zádech a
hrudi.

Příčina akné

Lidé odpradáv­na přisu­zo­vali vznik pupínků mno­ha příčinám. Mezi ty
kurióznější patři­lo napřík­lad nem­ravné chování. Kolem akné vznikla celá
řada mýtů a polo­pravd. Něk­teré z nich se tradu­jí dodnes. Mezi ty
nejrozšířenější patří tvrzení, že akné vzniká po konzu­maci dráždivých
jídel (smažené pokrmy, čokolá­da, koření) nebo násled­kem nedostatečné
hygieny. Pravé příčiny akné jsou pop­sány na samostat­né stránce.

Projevy akné

Zák­lad­ním pro­jevem akné jsou pupínky na kůži. Akné má celou řadu
podob, od malých nená­pad­ných pupínků až po zarud­lou a natek­lou kůži
zbrázdě­nou jiz­va­mi. Pupínky mohou být malé a tuhé s černou tečk­ou na
vrcholu. Potom se jim říká kome­dony. Zna­me­na­jí mírnější for­mu akné, při
které ještě nedoš­lo k zaní­cení žlázky. Černá teč­ka před­stavu­je kožní
maz, který díky chemické reak­ci změnil svo­ji barvu. Větší pupínky s
hnisavou bílou čepičk­ou býva­jí již známk­ou záně­tu. Postižená žlázka
zarudne a začne bolet. Zánět se může šířit do hloubky. V nejtěžších
pří­padech mohou plochy zaní­cené kůže splý­vat do velkých zarudlých
ložisek a vředů, po kterých na kůži zůstá­va­jí jizvy.

Akné nejčastěji posti­hu­je kůži na obliče­ji, na hrud­níku a na zádech.
Nejvíc zasaže­ny jsou obvyk­le čelo, nos a bra­da — tzv. T‑zóna. Je to dáno
zvýšeným výskytem mazových žlázek v těch­to lokalizacích.

Léčba akné

Zaručený způ­sob jak se zbav­it akné neex­is­tu­je. Dodržováním
něko­li­ka jednoduchých zásad lze ale pro­jevy akné dostat pod kontrolu.
Zák­la­dem je pravidel­ná péče o pleť, dodržování zdravé živ­o­to­správy a
používání kval­it­ní léčeb­né kos­metiky. Naopak zapomeňte na všelijaké
snahy o vymačkávání pupínků. Zane­sením infekce bude všech­no ještě horší.

V závažnějších pří­padech je léč­ba akné v kom­pe­ten­ci der­ma­tolo­ga nebo der­ma­toven­erolo­ga (kožní ordi­nace). V Brně můžete navštívit der­ma­tologii Lékařského cen­tra zdraví a estet­ické péče.