SkinCeuticals

Jed­ná se o celosvě­tovou jed­ničku v péči o pleť založe­nou na vědecké misi aktivních látek a ingre­di­encí. SkinCeu­ti­cals je autori­ta v oblasti antiox­i­dan­tů, využívá ino­vace založené na vědě.

Naše cen­trum je jed­ním z mála v České repub­lice kde si tyto jedinečné pro­duk­ty můžete vyzk­oušet. Naše primář­ka MUDr. Petra Tro­jano­va Ph.D., MBA je ambasadork­ou této značky pro Česk­ou republiku.

Zák­lad­ní filo­zofii této značky je pre­vence, ochrana a korekce.

Původ SkinCeuticals

„Kůže je přirozeně schop­na regen­er­ace. Když je kůže bom­bar­dová­na envi­ron­men­tál­ní­mi útoky, musí se zaměřit na neu­tral­izaci oxi­dačního poškození, což omezu­je její schop­nost regen­er­ačních funkcí. Kaž­do­den­ní používání čistých antiox­i­dan­tů vit­a­minu C, jsou-li správně for­mulovány tak, aby pronikaly kůží, chráni­ly před poškozením, zlepšu­jí samoob­novu a snižu­jí známky stárnutí.

Složení s vysokou účinností

  SkinCeu­ti­cals se zrodil z desetiletí výzku­mu rakoviny kůže, který vedl k zásad­ním průlomům v oblasti antiox­i­dan­tů. Vysoce účin­né recep­tu­ry SkinCeu­ti­cals jsou kon­cen­trované v čistých aktivních látkách, prokaza­tel­ně a opti­mál­ně se vstře­bá­va­jí do pokožky. Antiox­i­dan­ty na klin­ické úrovni použí­va­jí der­ma­tol­o­gové, plas­tičtí chirur­gové a léčeb­né lázně jako doplněk estet­ick­ých pro­ce­dur a jsou vhod­né i pro kaž­do­den­ní domácí péči.

Proč zdravotníci používají SkinCeuticals

Příst­up SkinCeu­ti­cals k inte­grované péči o pleť je založen na přesvědčení, že přes­ná kom­bi­nace klin­ick­ých ambu­lant­ních pro­ce­dur, pro­fe­sionál­ních ošetření a pokročilého režimu domácí péče je ideál­ním receptem na zdravou, mladistvě vypada­jící pleť.

 

Při­jďte si nechat pora­dit s výběrem kos­met­ick­ých přípravků na domácí péči.

Inspiru­jte se medicín­sk­ou péčí SkinCeuticals

Více infor­ma­cí o nových pro­duk­tech se dozvíte na našem novém eshopu https://lclazne.cz/obchod/

Pro­duk­ty najdete i v Lékařském cen­tru Lázně Nadražní 203/16 Brno.