Omnilux

Všech­ny kos­met­ické přípravky pod Omnilux lam­pou mno­honá­sob­ně zvýší svo­ji účin­nost. Samo svět­lo Omnilux při svém samostat­ném působení má vel­mi vysoké účinky.

Pomocí sil­ného záření se repro­gra­mu­je pleť, a v určitých pří­padech se lze použít pro aplikaci látek do hlubokých vrstev pokožky podob­ně jako nein­vazivní mezoter­apie. Čas­to se používá i jako součást k ostat­ním ošetřením jako je chemický peel­ing, nein­vazivní lifting.

Tech­nolo­gie přístro­jů Omnilux je založená na emisi úzkopás­mového svět­la vydá­vaného LED dio­da­mi — nejed­ná se ani o laserové, ani o inten­zivní pul­sní svět­lo, ale o zcela speciál­ní druh. Svět­lo Omnilux neob­sahu­je UVA, UVB ani infrazáření. Jed­notlivé aplikace ter­apie mají opti­mál­ní účinek a inten­z­i­tu a vysok­ou bezpečnost pro pacien­ta. Fir­ma Omnilux je lídrem v PDT světel­ných technologiích.

Omnilux revive vyza­řu­je inten­zivní viditel­né čer­vené svět­lo. Využívá se pro obnovu a regen­eraci tkání a akti­vaci účin­ných látek a jejich průnik hluboko do tkáně (10–20min). Svití vlnovou délk­ou, která je nejideál­nější pro max­imál­ní akti­vaci buněk, pří­pad­ně pro co nejlepší vstře­bání účin­ných látek, které se na pleť před ošetření mohou nanést. Fun­gu­je jako napí­nač pleti, povzbuzu­je přirozenou tvor­bu kola­genu, výborně se hodí k zásad­ní­mu nein­vazivní­mu omlazení obliče­je, krku i dekoltu. Je skvělý k hojení i jako světel­ný zdroj v rám­ci foto­dy­nam­ické ter­apie při léčbě kožních nádorů.

Omnilux blue pro­duku­je úzkospek­tré viditel­né světlé mod­ré svět­lo. Vlnová dél­ka svět­la je zvole­na pro přede­vším pro léčbu akné a akti­vaci účin­ných látek a jejich průnik hluboko do tkáně (10–20min). Záření likvidu­je bak­terie způ­sobu­jící akné. V rám­ci foto­dy­nam­ické ter­apie je vynika­jící v léčbě aktinick­ých ker­atóz, pře­drakovin­ných změn pokožky, pig­men­tací pleti. Uplatňu­je se i při ter­apii „zim­ních depresí“, způ­sobených nedostatkem svět­la v zimě. Průkazně právě kúra mod­rým světlem výrazně pomocí osobám trpícím nedostatkem svět­la v zim­ním období.

V sek­ci