Medik8

Znač­ka Medik8 byla zrozena pro docílení zdravější pokožky, z potře­by, aby stav pleti přinášel poc­it sebedůvěry a krásy. Každý pro­dukt značky Medik8 je kom­bi­nací skvělé tex­tu­ry, úžas­né vůně a účin­ného složení, a zároveň i nej­mod­ernějších vědeck­ých poz­natků. Můžete se tak nechat hýčkat kos­met­ick­ým rit­uálem a součas­ně poz­nat pro­fe­sionál­ní výsled­ky péče o pleť. Hlavní filo­zofii Medik8 vys­ti­hu­je hes­lo CSA, které sym­bol­izu­je používání vita­mínu C a pro­duk­tu na ochranu pleti před UV zář a pro­duk­tu na ochranu pleti před UV zářením ráno (značí anglický výraz Sun­screen) a násled­nou aplikaci vita­mínu A večer. Díky této klin­icky ověřené kom­bi­naci můžeme dosáh­nout viditel­né redukce všech známek předčas­ného stár­nutí pokožky.

Kosmetika Medik8 je zaměřuje na:

  • stár­nutí pokožky
  • akné
  • pig­men­tace
  • čištění pórů
  • regen­eraci
  • zarud­nutí
  • celkovou péči

více infor­ma­cí zde