Hydrofacial

Nejnovější mul­ti­funkční přístroj ze skupiny lékařsko — kos­met­ick­ých přístro­jů. Nej­mod­ernější tech­nolo­gie v péči o pleť. Využívá přírod­ních léčivých sil – vody a kys­líku. Ošetření je šetrné k pleti a přesto vel­mi efek­tivní. Po ošetření je pleť hydra­to­vaná a zdravě vypada­jící. Ošetření reduku­je známky stár­nutí, min­i­mal­izu­je pig­men­tové skvrny, reduku­je povr­chové jizvy a mast­nou pleť, odstraňu­je černé tečky. Zlepšu­je celkový stav a vzh­led pleti. Ošetření přístro­jem Hydra Beau­ty Skin Vám zaručí kom­plexní ošetření kůže obliče­je s využitím nejnovějších technologií.

Máte před důleži­tou soukro­mou či pra­cov­ní schůzk­ou, chys­táte se na ples či do divad­la? Potře­bu­jete udělat dojem, vypa­dat skvěle a svěže? Máme pro Vás ideál­ní řešení. Při­jďte vyzk­oušet nové přístro­jové ošetření. Vybrat si můžete z něko­li­ka typů ošetření:

HF Basic  30 min           1 000 Kč
HF Sil­ver    50 min      1 700 Kč
HF Gold      90 min      2 600Kč

Po ošetření bude Vaše pleť ela­stická a zářící. Na rozdíl od kla­sick­ého kos­met­ick­ého ošetření nemusí Vaše pleť odpočí­vat, ale můžete se ihned vydat do společnosti.

Ošetření podle typu zahrnuje:

  • hloubkové čištění
  • aplikaci a zapra­cov­ání speciál­ních sér
  • bio microcur­rent, což je bezpečná efek­tivní tech­nolo­gie pro klien­ty, kteří si chtějí udržet zdravou a mladě vypada­jící pleť. Jed­ná se o nein­vazivní facelift. Elimin­u­je jem­né vrásky, zlepšu­je prokr­vení pleti, sjed­nocu­je tón pleti, řeší hyper­pig­men­tace a akné. (expres, gold)
  • high fre­quen­cy, která je vhod­ná pro aknózní pleť, pod­poru­je prokr­vení, napomáhá proni­knout aktivním látkám do kůže, čímž zvyšu­je jejich účinek. Efekt je mimořád­ný, urych­lu­je hojení ran a má anti­septické účinky. (sil­ver, gold)
  • aplikaci PDT tzv. mag­ick­ého svět­la, jed­ná se o novou tech­nologii, která využívá fotonovou sílu, přenáší světel­nou energii do buněk. Zvyšu­je jejich obnovu a prokr­vení, stim­u­lu­je tvor­bu kola­genu, zvyšu­je elas­tic­i­tu pleti, napomáhá zpo­ma­lení stár­nutí pleti.
  • ultra­son­ic – mikro­masáž, jež elimin­u­je stár­nutí buněk působením vysokofrekvenčních vln, které zjemňu­jí pleť a aktivu­jí buňky. Napomáhá absorbo­vat apliko­vané látky.