Hydrafacial MD

Ošetření “Hydrafa­cial” je nejnovější průlo­movou metodou resur­facin­gu pokožky, celkového omlazení či hloubkového čištění pleti. Tech­nolo­gie Vor­tex-Fusion zaruču­je průnik použitých ingre­di­encí hluboko do kůže. Po zákroku bude Vaše pleť hloubkově vyčiště­na nás­tavcem a vel­mi jem­ným chemick­ým peelingem, hloubkově hydra­to­vaná a reju­ven­o­vaná. Ošetření je vhod­né i v let­ních měsících a nahrazu­je tak běžné kos­met­ické úkony.

Měst­ský způ­sob živ­ota v zaprášeném prostředí, sluneční záření, uspěchaný živ­ot­ní styl a stres… Chcete přesto vypa­dat zdravě, svěže a mladě? Chcete zbav­it vaši pleť tox­inů? Máte prob­lem­at­ick­ou aknózní pleť? Vyzk­ouše­jte péči o pleť pomocí nové technologie.

Jed­ná se o jed­iný zákrok kom­bin­u­jící ve čtyřech krocích, exfo­liaci, extrak­ci, omlazení, hydrat­aci a ochranu antioxidanty.

Průběh ošetření

 1. Aplikace speciál­ní pleťové masky, dle typu pleti
 2. Čistění pleti – paten­to­vaný nás­tavec hydratu­je kůži, umožňu­je hloubkové čištění pórů, rozpouští a odstraňu­je nečistoty
 3. Exfo­li­ace pleti – paten­to­vaný nás­tavec HydroPeel disponu­je velkým počtem abra­sivních hrotů, které umožňu­jí dokon­alou exfo­liaci kůže, bez nežá­doucího podráždění. Výsled­kem je obno­va pleti
 4. Čištění a sta­hování pleti – v nás­tavci se vytváří efekt víru, pro dokon­alou, rychlou a bezbolest­nou extrak­ci. Odstraňu­jí se mazové zátky, sébum a póry zůstá­va­jí čisté. Díky tech­nologii, využí­va­jící vaku­um lze odstran­it nečis­to­ty, odumřelé buňky a maz
 5. Vpravení aktivních látek – unikát­ní design fúzního nás­tavce vpravu­je hydratační, antiox­i­dační a aktivní látky z použitých roz­toků do kůže. Zlepšu­je se tak vzh­led hyper­pig­men­tací, odstraňu­jí se vrásky a vyrovnává se tvor­ba kožního mazu
 6. Na závěr ošetření apliku­jeme fototer­apii, jed­ná se o působení inten­zivního čer­veného svět­la s vlnovou délk­ou 630 nm, které nám obnovu­je buněč­nou struk­tu­ru, stim­u­lu­je tvor­bu kola­genu a elastinu, tedy pružnost a pevnost pleti. Mod­ré svět­lo slouží k ošetření zánětlivé pleti s akné, pro­tože působí na bak­terii toho­to zánětlivého onemoc­nění pleti.

Ošetření je nein­vazivní a nedráždí vaši pokožku. Zlepšu­je vzh­led jem­ných linek, vrásek, pře­plněných a zvětšených pórů, hyper­pig­men­tací a hnědých skvrn, mast­né pleti a pleti náchyl­né k akné.

Indikace

 • solární poškození, hyperpigmentace
 • vrásky, jem­né linky
 • ztrá­ta elas­tic­i­ty kůže, povadlá pleť
 • mast­ná, prob­lem­at­ická, aknózní pleť
 • rozšířené póry

Výsledek

 • akti­vace kola­genu a elastinu
 • vyh­lazení žilek a pigmentace
 • zlepšení vzh­le­du pleti mast­né a se sklonem k akné – redukce kožního mazu
 • zvl­hčení a hydrat­ace pleti

Výhody

 • dlouhodobý viditel­ný efekt
 • vhod­né pro všech­ny typy pleti
 • okamžitý efekt bez nut­nos­ti rekonvalescence
 • provádí se celoročně
 • zcela bezbolest­ná tech­ni­ka, nein­vazivní metoda

 

https://www.instagram.com/p/CRWgyQslmBo/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Modré světlo na akné, červené světlo pro omlazení pleti a zelené proti pigmentacím

Součástí přístro­je jsou dvě hlav­ice, jed­na s čer­veným, druhá s mod­rým světlem. Na čištění můžeme navázat působením inten­zivního čer­veného svět­la s vlnovou délk­ou 630 nm (je rovněž součástí přístro­je), které nám obnovu­je buněč­nou struk­tu­ru, stim­u­lu­je tvor­bu kola­genu a elastinu, tedy pružnost a pevnost pleti. Mod­ré svět­lo slouží k ošetření zánětlivé pleti s akné, pro­tože působí na bak­terii toho­to zánětlivého onemoc­nění pleti.

Nejčastější dotazy

Jak dlouho čištění pleti trvá?
30 min­ut

Je čištěné pleti věkově omezené?
Čištění s násled­ným ošetřením pleti je bez věkového omezení. Může být určeno jak pro dívky od 12 let, u kterých se začíná pro­jevo­vat akné, pro ženy ve zralém věku tak pro muže.

Jak čas­to je vhod­né Hydrafa­cial opakovat?
Frekvence ošetření záleží na stavu pleti. U pleti s uza­vřený­mi póry, která je mladistvější, stačí při­jít 1x za měsíc. Když je pleť pórovitá, mast­ná s rozšířený­mi póry, tak lépe 1x za 3–4 týdny.

Kon­traindikace Hydrafa­cial, jsou nějaké?
Zánětlivé onemoc­nění kůže, podkoží.

Může čištění pleti pod­stoupit těhot­ná žena?
Ano, těhot­né ženy mohou být tím­to přístro­jem ošetře­ny. Ste­jně tak i při nádorových onemoc­něních nebo u chemoter­apie, pro­tože toto čištění je jen povrchové.

Mohou se po čištění pleti Hydrafa­cial vyskyt­nout nežá­doucí účinky?
U ošetření je možné při vyšším podt­laku vyvolat u pacien­ta s citlivější pletí krevní podl­itiny. Pro­to musíme pos­tupo­vat u každého individuálně.