Dermaroller

Der­maroller neboli der­ma váleček je speciál­ní váleček s mikro­jehla­mi. Je vyroben z mno­ha vysoce kval­it­ních micro-jehel, které při převrá­cení pronika­jí bezbolest­ně do vrch­ní části kůže. Funkčnost toho­to rev­olučního přístro­je a metody mezoter­apie (známá také jako kola­gen indukční ter­apie) spočívá hlavně v těch­to dvou funkcích:

 1. Stim­u­lu­je růst kola­genu, který výrazně napomáhá zlepšení vzh­le­du jizvy, jem­né linky, vyh­lazení vrásek, strií, odstranění celuli­tidy, akné a po-oper­ačních jizev
 2. Umožňu­jí trans­der­mál­ní aplikaci krémů, gelů a ole­jů, které jsou tak absorbovány daleko účin­něji – výrazně zvyšu­jí jejich účinnost

Princip terapie

Válečkem se pře­jíždí po pokožce a tím se vytvoří v pokožce drob­né vpichy. Tyto vpichy se stanou trans­port­ním tunelem, který dopraví účin­né látky pří­mo do kůže.

Navíc samot­né používání toho­to válečku dokáže pod­pořit omlazení pleti. Jak­mile totiž struk­tu­ru pokožky narušíte drob­ný­mi vpichy, kůže zahájí pro­ces regen­er­ace a vytvoří mno­hem více kola­genu a elastinu, než za nor­mál­ních okol­nos­tí. Pro­dukce nového kola­genu a elastinu reduku­je již stá­va­jící vrásky, navyšu­je elas­tic­i­tu pokožky a vyh­lazu­je jizvičky a jiné kožní nesrovnalosti.

Pro dosažení očeká­vaného výsled­ku je vhod­né absolvo­vat kůru 5krát v třítý­den­ních inter­valech. Zákrok lze absolvo­vat i v let­ních měsících. Celková dél­ka zákroku dle odvíjí od typu ošetřo­vané lokality.

Průběh zákroku:

 • nej­sou nut­ná žád­né speciál­ní opatření před zákrokem;/li>
 • před zákrokem se dokonale odlíčí make-up, pří­pad­ně se očistí ošetřo­vaná část těla, na kter­ou se nanese znecitlivu­jící krém (5 % Emla)
 • na odez­in­fiko­vanou část těla se násled­ně nanese sérum dle typu pokožky
 • zákrok provede spe­cial­i­zo­vaná ses­tra pro korek­tivní der­ma­tologii nebo dermatolog
 • po prove­deném zákroku se nanese zklidňu­jící krém, pokud je ošetřo­vanou lokali­tou obličej, tak klien­t­ka bude ještě odpočí­vat 20 min­ut na intnzivním čer­veném světle
 • zákrok se dokončí nane­sením foto pro­tek­tivního kré­mu pro­tek­tivního kré­mu (SPF 50+)
 • po zákroku je nut­né nevys­tavo­vat se expozi­ci slunce a nepouží­vat na ošetřo­vanou lokali­tu make-up. Další dny jsou již bez omezení
 • po zákroku může být ošetřo­vaná lokali­ta mírně zarudnutá
 • zarud­nutí obvyk­le do 48 hodin ustoupí

Odpovědi na nejčastější kladené dotazy

Co je to dermaroller a k čemu dermaroller slouží?

Der­maroller, váleček na vrásky obsahu­je až 200 stovky mikro­jehliček z nere­zové oceli, které pohybem po pokožce vytváře­jí kanálky pro vst­up násled­ně roztíraných účin­ných látek do hlubších vrstev pokožky.

U jakých potíží se dermaroller používá?

Používá se na stim­u­laci kola­genu, např. při mikro jizvičkách po akné, nebo u úbytku kola­genu přirozenou ces­tou, např. u žen s hubený­mi, propadlý­mi tváře­mi. K násled­né­mu ošetření se použí­va­jí stim­u­lační séra, která se hlouběji zapra­cov­á­va­jí. I pig­men­tové skvrny se pomocí der­marolleru dají dobře rozrušit.

Jaké dermarollery používá lékař?

U lékaře se použí­va­jí k tzv. mezoter­apii der­marollery od velikosti jehliček 0,5 mm do 3 mm.

Je možné si dermaroller koupit na domácí použití? Jaký a k čemu?

K domácí­mu použití slouží der­maroller do velikosti jehliček od 0,2 do 0,5 mm. Při této velikosti se jed­ná o nekr­vavou meto­du. Používá se na jizvy po akné, pig­men­tace, u alopecie – vypadávání vlasů, konkrét­ně alope­cia andro­geni­ca – hor­monál­ně způ­sobeném testos­teronem a alope­cia area­ta – ložiskové vypadávání vlasů.

Objevuje se u domácího ošetření dermarolerem na obličeji krev?

Domácí ošetření není do krve, pouze do drob­ných petechií (čer­vené tečky). Do krve používáme pro­fe­sionál­ní válečky v lékařských cen­trech, kde pracu­jeme od 0,5 mm až do 3 mm. Kos­metičky pracu­jí pouze do 0,5 mm, nemo­hou dělat krvavé zákroky.

Jak často se používá dermaroller doma? Je určen na běžnou pleť?

Der­maroller doma se používá každý druhý den, na očiště­nou pleť. Ano, je určen na běž­nou pleť.

Jak se vedou tahy dermarollerem po obličeji?

Muse­jí se přes­ně použí­vat tahy do kříže, vždy v určitém směru. Nejprve „zorám“, pak „káp­nu sérum“ a zase „zorám“.

Jaká séra a jak se aplikují do pokožky?

Větši­nou doporuču­jeme séra antiox­i­dační nebo séra, které obsahu­jí kyselinu hyaluronovou. Séra se násled­ně snad­něji zapracu­jí do hlubších vrstev kůže.

Jaké jsou kontraindikace zákroku?

Součas­ně probíha­jící jiné kožní onemoc­nění v místě aplikace — zánětlivá bak­ter­iál­ní či virová infekce, napřík­lad opar. Nebo probíha­jící ekzém dermatitida.

Jaká jsou režimová opatření?

Jed­ná se o zákrok, u kterého dochází k poruše integri­ty kožního povrchu a možnos­ti snad­ného přeno­su infekce do kůže, pro­to musíme ihned po zákroku na ošetře­nou plochu nanést anti­septický krém s hojivým zinkem.

Cena

Cena prove­dení u lékaře se odvíjí od ošetřo­vané lokali­ty a použitých sér, vizte ceník.

Cena domácího der­marolleru 1 200 Kč.

Zákrok je v kom­pe­ten­ci der­ma­tolo­ga / ses­try pro korek­tivní dermatologii.

**video##PmJ7SyC-jyY**

MUDr. Petra Tro­janová, Ph.D., MUDr. Jana Mar­t­in­cová
dos­tup­né také ze ZdravéOmlazení.cz