Depilace vosky

Depilace vosky Lycon

Lycon je svě­tovým lídrem v oblasti odstraňování chloup­ků voskem již od roku 1978 je označován za pro­dukt nejvyšší kval­i­ty. Jako jed­iný vosk na světě obdržel cer­ti­fikaci ISO a zvítězil na British Beau­ty Awards 2014 v kat­e­gorii epi­lačních přípravků.

Aus­tral­ské kré­mové vosky Lycon s unikát­ní tech­nologií oxidu titaničitého se apliku­jí na ole­jem ošetře­nou pokožku, což zajišťu­je její 100% ochranu a péči i během depilace. Nedochází k podráždění pokožky, díky použití nejk­val­it­nějších přírod­ních ingre­di­encí, nízké teplotě tání a mimořád­ným výživovým vlast­nos­tem těch­to vosků. Unikát­ní vosky Lycon efek­tivně odstraňu­jí chloup­ky již od délky 1mm a vždy dosáh­nou výsled­ku celkově hlad­ké pokožky. Celý sys­tém je navržen tak, aby ošetření bylo efek­tivní a prak­ticky bezbolestné.

Vosky Lycon jsou charak­ter­i­stické svou kré­movou tex­tur­ou. Jsou ideál­ní na epi­laci citlivých oblastí jako obličej, pod­paží či třís­la. Oxid titaničitý reduku­je zarud­nutí pokožky a její poten­cionál­ní iritaci. 

Proč Lycon?

  • je vyroben z nejk­val­it­nějších přírod­ních ingrediencí
  • pre­cizně odstraňu­je chloup­ky již od délky 1mm
  • 100% chrání pokožku díky ochran­né­mu olejíčku
  • peču­je o pokožku během epilace
  • zajišťu­je min­imál­ní iritaci
  • je zvláš%t vhod­ný pro klien­ty s citlivou pletí
  • apliku­je se na pokožku při nízké pra­cov­ní teplotě
  • reduku­je zarůstání chloupků
  • nezanechává lep­ivé stopy vosku na pokožce
  • značí dlou­ho­le­tou tradi­ci a prověře­nou kvalitu

Následná péče po ošetření

Doporuču­jeme se zdržet plavání, spr­chování v horké vodě, poby­tu v saunách či návštěvy solária, aplikace samoopalo­vacích krémů, spre­jů, antiper­spi­ran­tů či make-upu na právě epilo­vané pokožce. Epi­laci je vhod­né opako­vat každé 4 až 6 týdnů.

více naleznete na
zde