Chemický peeling

Chemický peel­ing patří mezi nejs­tarší kos­met­ick­ék metody a byl znám již ve starověku, kdy k jeho provádění byly používány směsy ovozných šťáv a bylin.

Při provádění chemick­ého peelin­gu se nejčaste­ji použí­va­jí enzy­mat­ické peel­ingy a nebo alfa a beta hydrox­yky­seliny. Obec­ně se dá říci, že enzy­mat­ický peel­ing je vhod­nější pro citlivější pleť, zatím­co ovc­né kyseliny v různých kon­cen­tracích mohou docílit výraznějšího efektu.

Enzymatický peeling

Jeho zák­lad­ní složk­ou je enzym, při jehož aplikaci dochází k destruk­ci struk­tu­ry bílkovin. Jeho účin­nost je omezena pouze na svch­ní vrstvu kůže, kdy dochází k odstraňování odumřelé zro­ho­vatělé vrstvy kůže. Po jeho aplikaci je nut­né aby se pacient vyvaroval pohy­bu na přímém slun­ci a vždy použil krém nejlépe s ochran­ným fak­torem SPF 50+.

Skupiny ovocných kyselin

Ovoc­ných kyselin použí­vaných při chemick­ém peelin­gu je celá řada, avšak nejoblíbenější je kyseli­na glykolová. Tato kyseli­na byla v min­u­losti získává­na pří­mo z ovoce, v součas­nos­ti je však syn­tet­ick­ého půvo­du. Podle typu pokožky lze zvolit její kon­ce­traci. Čím nižší Ph peelin­gového roz­toku, tím větší je jeho účinnost.

Po odlíčení je peel­ing nane­sen na pokožku a pacinet může cítit lehké štípání. Po něko­likamin­u­tovém působení je přípravek neu­tral­i­zován. Ihned po zákroku, může dojít k tomu, že je pokoož­ka mírně zarudlá a nap­jatá. Může dojít také k lehké­mu olupování svrch­ní vrstvy pokožky. Tyto pro­jevy, ale během krátké doby vymizí. V každém pří­padě je opět nut­né důsled­ně použít ochranu pro­ti sluneční­mu záření v podobě foto­pro­tekčního kré­mu. Celý pro­ces je možné zopako­vat po 5 až 14 dnech podle druhu použitého peelin­gu. Je vhod­né absolvo­vat ale­spoň tři kúry.

Peel­ing je kos­met­ické ošetření, které odstraňu­je svrch­ní vrstvu pokožky, což má za následek viditel­né zlepšení pleti. 

Kdy je vhodné chemický peeling absolvovat?

Chemický peel­ing je vhod­ný jak pro muže tak ženy, pro mladší klien­ty i pro klien­ty s první­mi pro­jevy stár­nutí pleti.

 • Při akné — v tom­to pří­padě je ale nut­né si uvě­domit, že aplikace peelin­gu je možná až tehdy, kdy je akné ve sta­bi­li­zo­vané a sklid­něné fázi. A rozhod­ně jej nelze použít pokud se pacient léčí isotretioninem.
 • Při větším mazo­toku a tím spo­jený­mi rozšířený­mi póry a hrubou a sil­nější kůží.
 • Při drob­ných jizvičkách po akné.
 • Při pro­jevech stár­nutí, jako jsou drob­né vrásky, či nerovnos­ti kůže.
 • Při pig­men­tových skvrných na pleti.

Jaké zlepšení mohu očekávat po ošetření chemickým peelingem?

 • snížení výsky­tu jem­ných vrásek a linek
 • vyrovnání barvy pleti, sjed­no­cení a výrazná elim­i­nace hyperpigmentace
 • zmenšení pórů
 • zlepšení tex­tu­ry pleti
 • snížení výsky­tu a pro­jevů akné
 • viditel­né vyh­lazení minorit­ních jizev po akné
 • roz­záření a pro­jas­nění pleti

Kdy není vhodné chemický peeling absolvovat?

 • během těhoten­ství a kojení
 • během a bezprostřed­ně po oza­řování u nádorových onemocnění
 • při nádorech nebo zánětech kůže
 • po chyrur­gick­ém zákroku v obličeji
 • během léč­by isotretioninem
 • během léč­by tetra­cyk­linem, antibi­otiky, či jiný­mi léky zvyšu­jící­mi cytlivost na sluneční záření

Jak se chovat po absolvování chemického peelingu?

Po aplikaci chemick­ého peelin­gu je tře­ba ošetřený obličej šetřit jakýchkoli mechan­ick­ých poškození. To zna­mená, nad­měrně jej nenamáčet, netřít, nemačkat, vyvarovat se kon­tak­tu s příliš tes­ný­mi oděvy nebo šperky. Je důležité také omez­it sportovní aktiv­i­ty, nebo napřík­lad saunování. Nicméně nejdůležite­jší je důsled­ná sluneční ochrana, která platí při všech druzích chemick­ých peelingů.

Je důležité mít na paměti, že aplikaci chemick­ého peelin­gu by měl mít vždy v ruk­ou lékař, nebo speciel­ně proškolený střed­ní zdravot­nický personál.

Cena:

1 500 Kč dle typu peelingu

Zákrok je v kom­pe­ten­ci der­ma­tolo­ga / ses­try pro korek­tivní dermatologii.