Příčiny akné

Na rozvo­ji akné se podílí něko­lik fak­torů. Mezi ty hlavní patří
zvýšená čin­nost mazových žláz, ucpávání chlupových váčků a vývodů
mazových žláz a bak­ter­iál­ní osídlení chlupových váčků. V pří­padě akné
hra­jí důleži­tou roli zře­jmě i geny. Těžší formy akné totiž čas­to mají
rodin­ný výskyt.

Většinu těch­to pod­mínek splňu­je pleť v pubertě. Zvýšená činnost
hor­monů aktivu­je kožní žlázy a nutí je ke zvýšené pro­duk­ci mazu. Dochází
k rych­le­jší­mu rohovění kožních buněk. Odloupané buňky společně s kožní
mazem vytváře­jí zátky, které ucpá­va­jí vývody žlázek. V ucpaných žlázkách
pokraču­je tvor­ba mazu. Ten se uvnitř hro­madí a dráždí okol­ní kůži. Ve
žlázkách se navíc výborně daří bak­ter­iím. Množí se a vyvolá­va­jí zánět.

Ke zvýšené čin­nos­ti mazových žlázek přis­pí­va­jí kromě hor­monů i
něk­teré další věci. Mezi nejčastější patří stres, onemoc­nění trávicího
ústro­jí, poruchy men­stru­ačního cyk­lu nebo něk­teré léky. Pro­jevy akné
zhoršu­je i nad­měrné pocení nebo pobyt ve vlhkém a prašném prostředí.
Akné pro­to nemusí posti­ho­vat jen mladé, nezříd­ka se obje­vu­je akné v dospělosti.