Léčba akné

Mírnější formy akné v dospělosti i v pubertě lze úspěšně zvlá­dat pomocí přípravků
léčeb­né kos­metiky (např. mas­ka na akné), které jsou běžně k dostání v lékárnách. Kos­metiku pro domácí léčbu akné můžete zak­oupit i v Lékařském cen­tru zdraví a estet­ické péče Brno. Pomoc při akné nebo aknózní pleti před­stavu­je mimo jiné i přístroj na čištění pleti HydraFa­cial.

Těžší pří­pady
už patří do ruk­ou lékaře (např. kožní ordi­nace Brno, LCZEP). Jak se léčí akné? Důleži­tou pod­mínk­ou úspěšné léč­by akné je
omezení pod­mínek jeho vzniku. Zna­mená to snížit tvor­bu kožního mazu,
zbav­it se nad­bytečných zro­ho­vatělých buněk a vymýtit bakterie.

Za tím účelem Vám může lékař předep­sat něk­terý ze zák­lad­ních skupin léků:

  • hor­mo­ny — snižu­jí tvor­bu mazu
  • retinoidy — upravu­jí rohovění buněk a pot­laču­jí zánět
  • ben­zoylper­ox­id — odstraňu­je odumřelé kožní buňky, zas­tavu­je množení bakterií
  • kyseli­na aze­lain­ová — působí pro­ti tvor­bě kome­donů a ovlivňu­je zánět

Někdy ani ty nes­tačí a musí se sáh­nout k drastičtější léčbě. Proti
bak­ter­iím obvyk­le spolehlivě účinku­jí antibi­oti­ka — masti na akné a krémy na akné. Větši­na z nich působí zároveň pro­tizánětlivě na kůži.